Řepa

Konec spo­rů, jest­li do bor­š­če pat­ří naklá­da­ná řepa a čer­stvé zelí nebo kysa­né zelí a čer­stvá řepa. Zákla­dem pořád­né­ho bor­š­če je totiž řepný kvas.

Řepný kvas je totiž zázrak, kte­ré­mu bych i věři­la mini­mál­ně polo­vi­nu léči­vých efek­tů, kte­ré jsou mu při­pi­so­vá­ny. A kdy­by ho všich­ni lidi pili pra­vi­del­ně a sami si ho kvasi­li, tak by jis­tě brzy zavlá­dl svě­to­vý mír.

Ne váž­ně — řepa je vel­mi sil­ný anti­o­xi­dant díky anto­kya­nům efek­tiv­ně chrá­ní­cím před vol­ný­mi radi­ká­ly, kte­ré se spo­lu­po­dí­lí na pří­pad­ném zhoub­ném buje­ní. Anto­kya­ny taky chrá­ní srd­ce a vůbec. Prá­vě anto­kya­ny jsou to, co dodá­vá tře­ba čer­ve­né­mu vínu pověst léku. Dále pak je řepa zdroj kře­mí­ku, kyse­li­ny lis­to­vé, z mine­rá­lů jme­nuj­me ješ­tě napří­klad hod­ně dras­lí­ku a žele­za, dále pak hoř­čík, váp­ník, zinek, jóda měď. Z vita­mi­nů je zastou­pen vita­min C, E a betaka­ro­ten. No a když k tomu ješ­tě při­dá­te lak­to­ba­ci­ly…

Ke zakva­še­ní řepy jsou dva pří­stu­py.

Ten mini­ma­lis­tič­těj­ší velí nastrou­hat řepu, vzít oko­lo 5 % obje­mu soli, řepu se solí pořád­ně pro­mí­chat a pořád­ně umač­kat ve vyva­ře­né kvas­né nádo­bě. Řepa pus­tí šťá­vu. Kdy­by se jí to neda­ři­lo, tak příš­tě kup­te něja­kou čer­s­tvěj­ší a tuhle zalij­te tro­chou pře­va­ře­né vody tak, aby byla řepa pono­ře­ná. Toto pono­ře­ní zajis­tě­te pro­ti pří­stu­pu vzdu­chu — buď kla­sic­ky v kva­šá­ku nebo dal­ší, užší vyva­ře­nou nádo­bou s vodou. Nech­te stát v poko­jo­vé tep­lo­tě, dokud bublá­ní neu­sta­ne, a pak ucho­vá­vej­te v chla­du. Nut­no naznat, že tahle ver­ze je fajn do bor­š­če, ale něja­kou výraz­nou chuť to nemá. Šťá­vy z toho není moc. Zato kva­še­ní v nále­vu s cibu­lí, česne­kem a koře­ním dává dale­ko lahod­něj­ší výsled­ky. Výsled­ná šťá­va — kvas — je totiž neu­vě­ři­tel­ně dob­rá, a to i přes urput­nou zdra­vost.

Řepu je potře­ba nakrá­jet na plát­ky — čím ten­čí je udě­lá­te, tím rych­le­ji pro­ky­sa­jí. Do vyva­ře­né kvas­né nádo­by pak dej­te řepu, cibu­li na plát­ky, pár česne­ko­vých strouž­ků, nové koře­ní, cel­kem hod­ně bob­ko­vé­ho lis­tu, pár pep­řo­vých kuli­ček a pří­pad­ně něco hře­bíč­ko­vé­ho extrak­tu pro­ti kří­su. Hře­bí­ček s řepou krás­ně ladí. Zalij­te pře­va­ře­ným a vychlad­lým sla­ným roz­to­kem a pří­pad­ně při­dej­te něja­ký star­tér. Nech­te tak týden až deset dní stát a pak ucho­vá­vej­te v chla­du. Pokud máte mla­dé řepy i s lis­tím, tak ho tam zkvaš­te taky — je pak moc dob­ré. Ston­ky jdou zkva­sit pocho­pi­tel­ně taky, ale když jsem to zkou­še­la, tak byly dost tuhé. Tak­že bych je před tím asi chví­li vaři­la.

Ten­to fer­ment vel­mi rád chy­tá křís nebo plí­seň na hla­di­ně, a to teh­dy, když řád­ně neza­me­zí­te pří­stu­pu vzdu­chu. Jak na to pora­dí náš člá­nek Bez vzdu­chu.

Samo­zřej­mě že se výsle­dek dá jíst za syro­va — kvas jen tak popí­jet tře­ba s ledem nebo ho míchat do dal­ších zele­ni­no­vých šťáv (tře­ba jako star­tér na jejich fer­men­ta­ci), v rám­ci expe­ri­men­to­vá­ní jsem zku­si­la popí­jet kefír s řepnou šťá­vou a bylo to moc dob­ré.

Řepu si pak může­te dát s něja­kým dipem — krás­ně ladí se zaky­sa­nou sme­ta­nou, roz­ma­rýnem nebo tře­ba koprem. A taky s oli­vo­vým ole­jem, jar­ní cibul­kou a česne­kem. Nebo ji může­te nastrou­hat, smí­chat s mle­tý­mi vlaš­ský­mi oře­chy a tva­ro­hem (nebo čer­s­tvým kefí­ro­vým sýrem či stan­dard­ní Luči­nou), oso­lit, ope­p­řit, při­dat troš­ku dob­ré­ho ole­je a nama­zat jen tak na chle­ba nebo z toho udě­lat sendvič. Ten na fot­ce obsa­hu­je poma­zán­ku, vajíč­ka, salát a hru­bozrn­nou hoř­či­ci. Chle­ba je kvás­ko­vý s vět­ším podí­lem žita. Mys­lím, že tře­ba ope­če­ná sla­ni­na nebo plá­tek sole­né­ho hově­zí­ho by to doká­za­la ješ­tě vylep­šit.

Prá­vě řepný kvas je zákla­dem pro kaž­dý pořád­ný bor­šč nebo chlod­nik. Aci­di­tu zajis­tí­te kyse­li­nou mléč­nou, tak bych nedo­po­ru­čo­va­la pou­ží­vat ješ­tě zky­sa­né zelí.

Kvas jde také pou­žít na zadě­lá­ní domá­cích čer­ve­ných těs­to­vin a pokud z nich udě­lá­te ravi­o­li, může­te je napl­nit řepnou nápl­ní — nastrou­ha­ná řepa, česnek, ricot­ta a vlaš­ské oře­chy. Když řepu původ­ně nakrá­jí­te na sil­něj­ší plát­ky, tak z toho půjdou řepné taš­tič­ky — samot­nou řepu naplň­te něja­kou smě­sí s ovčím či kozím sýrem. Mož­no i ve ver­zi raw a vegan. Výbor­ný je i oby­čej­ný salát s medem, hru­bozrn­nou hoř­či­cí, oli­vo­vým ole­jem a troš­kou soli a pepře.

Pořád vás stra­ší škol­ní jídel­na a ďábel­sky kyse­lé dřev­na­té kos­tič­ky pode­zře­lé bar­vy? Bah — tohle trau­ma vře­le dopo­ru­ču­ju pře­ko­nat. Zapo­meň­te na to, že je to zdra­vé. Řepa je krás­ná a hlav­ně výteč­ná věc k sežrá­ní. A mléč­ně zky­sa­ná řepa chut­ná vel­mi odliš­ně — sli­bu­ju!

Komu se chce expe­ri­men­to­vat, ten vez­me troš­ku sojo­vé­ho leci­ti­nu (z lékár­ny nebo kul­tu­ris­tic­kých potřeb) a vyro­bí řepnou pěnu. Mimo­cho­dem — leci­tin je skvě­lý na ner­vy.

Co vy a řepa? Máte rádi? A jíte ji jinak, než v bor­š­či nebo peče­nou?

34 komentářů u „Řepa“

 1. Já si dělám poma­zán­ku — nastrou­hám najem­no řepu, při­dám sůl, pepř a suše­ný česnek (ten není tak agre­siv­ní do žalud­ku jako čer­s­tvý) a zamí­chám to se zaky­sa­nou sme­ta­nou. Výbor­ná věc k celo­zrn­né­mu peči­vu 🙂

  Odpovědět
 2. Dob­rý den,
  měla bych dotaz: už 2x jsem se to pokou­še­la zkva­sit (2 dny v tep­le, pak do chla­du, pod­le návo­du, co jsem našla na netu) a vždyc­ky výsle­dek byl vel­mi chut­ný (kvas na pití, řepa do salá­tu). Jen ten kvas má kon­zis­ten­ci čis­té­ho siru­pu — je to nor­mál­ní? Teda, mě se to líbí a piju toho tak půl lit­ru den­ně a nic se mi zatím nesta­lo, jen by mě zjí­ma­lo, jest­li je to normální..děkuji za odpo­věď.
  Kate­ři­na

  Odpovědět
  • Jest­li vám to chut­ná, nepro­há­ní vás to a nic div­né­ho na tom neros­te, tak holt se vám tam usíd­li­la něja­ká bak­te­rie, kte­rá způ­so­bu­je vaz­kost — jako tře­ba u kefí­ru. Nevím kolik vody dává­te na kolik řepy (mě to vychá­zí vět­ši­nou tak půl kila řepy na tři lit­ry nále­vu), s dostat­kem vody to pak patr­ně bude více nápoj, než sirup.

   Odpovědět
  • Tak 2 vel­ké řepy na 2 lit­ry, zku­sím míň. Díky za infor­ma­ci, že exis­tu­jí bak­te­rie, kte­ré kpů­so­bu­jí vaz­kost.

   Odpovědět
 3. Dob­rý den,
  poprosi­la bych o radu: naplát­ko­va­nou řepu jsem zali­la nále­vem, zatí­ži­la, star­tér nepo­u­ži­la. Už je to týden v kuchy­ni ale žád­né vidi­tel­né kva­še­ní nepro­bí­há. Dnes jsem oču­cha­la, nálev voní sla­bě zkva­še­ně. I jsem ochut­na­la, řepa je mír­ně zkva­še­ná, ale zdá se mi dost tuhá. Měla by tím kva­še­ním i tro­chu změk­nout, ne? Kva­sím si takhle hlí­vu a ta má ve finá­le dost jinou kon­zis­ten­ci. Tak­že k dota­zu: je šan­ce, že se po týd­nu bude ješ­tě něco dít nebo to mám zchroustat jak to je?
  Děku­ji, Vero­ni­ka

  Odpovědět
  • Změk­ne, ale až v řádu týd­nů. Ješ­tě ji pár dní nech­te v tep­le a pak ji zapo­meň­te někde v chla­du a vrať­te se k ní o Veli­ko­no­cích. Pří­pad­ně, v tou­ze po kva­su slij­te 23 nále­vu, doplň­te novým sol­ným roz­to­kem a pak na ni opět zapo­meň­te.

   Hlí­va je měk­ká a fer­men­tu­je rychle,málo vod­na­té dru­hy zele­ni­ny chtě­jí více času.

   Odpovědět
 4. tak jsem se pus­ti­la do kva­še­né řepy na plát­ky s koře­ním, cibu­lí bez star­té­ru, a čtvr­tý den přes noc se mi naho­ře udě­la­ly malé ost­rův­ky plís­ně. kde jsem asi moh­la udě­lat chy­bu a jak se tomu pro příš­tě vyhnout?

  Odpovědět
  • 1. Zabez­pe­čit nepří­tom­nost vzdu­chu — tedy pohrát si se zatě­žo­vá­ním a nebo to pří­mo dělat v kva­šá­ku.

   2. zvý­šit podíl soli

   3. při­dat star­tér.

   4. dokud se neroz­je­de kva­še­ní tak to mít sktu­eč­ně oko­lo těch 30 stup­ňů cel­sia.

   A pří­pad­ně vše zaráz.

   Mimo­cho­dem dneska jsme v alber­tu vidě­la čer­stvou šťá­vu z otic­ké­ho zelí, což bude ide­ál­ní star­tér pro kysá­ní zele­ni­ny.

   Odpovědět
 5. Zdra­vím 🙂 Skvě­lé strán­ky!!! Dělám si pod­le jed­né rady řepný zákys — do domá­ví syro­vá­ky nakrá­jím řepu a po něko­lik dnech popí­jím, skvost­ný nápoj!! 🙂 a pak, už mno­ho let dělá­me vánoč­ní polév­ku, bar­čš-pruhled­nou čer­ve­no­fi­a­lo­vou polév­ku — je fan­tas­tic­ká. Kdy­si se při­pra­vo­va­la z řepné­ho kva­su (řepa a chléb a voda), nyní kupu­je­me řepnou šťá­vu a smí­chá­me s výva­rem zele­ni­no­vým a uze­ným a ochu­tí­me pepřem a bob­ko­vým lis­tem a solí — nemá chy­bu, je to nej­skvě­lej­ší polév­ka jakou znám 🙂 k tomu je tra­dič­ní roh­lík s masem 🙂
  díky za strán­ky, krás­né se měj­te 🙂

  Odpovědět
 6. Já milu­ji salát z peče­né řepy a do něj při­dám i něco kva­še­né zele­ni­ny (jako zrov­na mám hoto­vou — směs řepy, cele­ru, mrkve, kedlu­ben apod.). S dresin­gem z kap­ky oliv. ole­je, ume­oc­ta a siru­pu z agá­ve. K tomu tře­ba nopá­lo­vou cia­bat­tu a to je mňam­ka. Řepný kvas jsme nezkou­še­la, ale půjdu do toho, řepu mám pros­tě ráda na jaký­ko­liv způ­sob a že jsem jich ješ­tě urči­tě mno­ho nezkou­še­la. Jit­ka

  Odpovědět
 7. Dob­rý den měl bych otáz­ku jak sil­ný by měl být ten sol­ný roz­tok repek­ti­ve kolik soli bych měl dát tak na 3,5l vody aby byl dosta­teč­ně sil­ný ale nepře­so­lil jsem to. pře­dem děku­ji za odpo­věď.

  Odpovědět
 8. Můžu se zeptat jest­li ma byt kvas pou­ze sla­ny. Nas­la jsem totiz v jed­ne kniz­ce, ze se da pou­zit i do sala­tu mis­to octo­ve zaliv­ky, tak usu­zu­ju ze by mel byt sle­no kyse­ly. Ja osob­ne nemam s kva­se­nim zad­ne zku­se­nos­ti, ale dela ho babic­ka a nakys­ly neni. Moc mi takhle nechut­na ale nevim jest­li nede­la neco spat­ne, pro­to­ze sla­no kyse­ly by byl urci­te lep­si. Deku­ji:)

  Odpovědět
 9. Dob­rý den, řepu mám nalo­že­nou ve skle­ni­ci, zatí­že­nou men­ší skle­ni­cí napl­ně­nou kame­ny, v mik­ro­té­no­vém sáč­ku, vodu jsem vytla­či­la, tak aby do skle­ni­ce s řepou nepro­ni­kal vzduch, ale po dvou dnech mi sleh­la a utvo­ři­la se vzdu­cho­vá kapsa…co s tím? má se voda dopl­ňo­vat???

  Odpovědět
 10. Pro­sím Vás, kde seže­nu hře­bíč­ko­vý extrakt? A ješ­tě pro­sím o info poměr soli a vody — na 1 l vody 1 rov­nou čajo­vou lžič­ku soli?

  Odpovědět
  • dáte hře­bí­ček do vody a vyva­ří­te. Soli — to zále­ží na tom jak to chce­te sla­né. 5 g na litr je vcel­ku málo — jde o 0,5%, potře­bu­je­te ale­spon 2% aby sůl měla ochra­nou funk­ci pro­ti nežá­dou­cím kul­tu­rám — tedy ale­spoň 20 g na litr- tj. vrcho­va­tou lží­ci.

   Odpovědět
 11. Dob­rý den,
  na vašich strán­kách jsem čet­la i o fer­men­ta­ci zele­ni­ny. Já s ní začla až oneh­dy a urči­tě budu pokra­čo­vat.
  Ač jsem dosud čer­ve­nou řepu nejed­la, zkva­še­ná mi chut­na­la. Vče­ra jsem ješ­tě zku­si­la dát do 3,5l skli­ni­ce vět­ší kous­ky řepy, zali­la je sla­ným roz­to­kem, čekám, jest­li zkva­sí, že budu šťá­vu popí­jet. Jen mě na tom tro­chu zará­ží ten sla­ný roz­tok, dala jsem 1 lží­ci na litr. Není to pak zdra­ví kon­tra­pro­duk­tiv­ní, když se všu­de říká, že solit by se mělo co nejmé­ně a já pak chci tu sla­nou vodu pít?
  Co si o tom mys­lí­te?
  děku­ji a zdra­vím
  Pet­ra L.

  Odpovědět
  • sůl napros­to nezbyt­ně potře­bu­je­te k živo­tu. Bez dosta­teč­né­ho množ­ství sodí­ku, kte­rý si orga­nis­mus neu­mí syn­te­ti­zo­vat a musí ho při­jí­mat ze stra­vy doj­te elek­t­ro­ly­tic­ké­mu roz­vra­tu a zemře­te.

   Běž­ná stra­va, zejmé­na pokud vyu­ží­vá­te pra­vi­del­ně pokr­my, kte­ré za vás vyro­bil potra­vi­nář­ský prů­my­sl je sla­ná a pokud si to člo­věk ješ­tě při­so­lí, málo pije a tak­to se stra­vu­je trva­le, tak mu hro­zí to, před čím varu­jí léka­ři — tedy zvý­še­ný krev­ní tlak a s ním spo­je­né kom­plik­ce spo­luza­vi­ně­né nad­byt­kem sodí­ku.

   1 lží­ce na něja­ký 1,5kg hmo­ty řepné­ho kva­su vám moc neza­jis­tí ochra­nu před plís­ně­mi. Pokud vám řepa zples­ni­ví, tak se pak moc nediv­te.

   Sůl není jedo­va­tá, pro­ble­ma­tic­ký je její dlou­ho­do­bý pře­by­tek či nedo­sta­tek.

   Odpovědět
 12. Díky za odpo­věď. Já do té 3,5litrovky dala asi 700g řepy, a 2,5 l pře­va­ře­né vody a do ní 3 lží­ce soli. jaký je tedy pod­le váš dob­rý poměr? nikde jsem to na netu moc nemoh­la najít.

  Odpovědět
  • aha. v tomhle člán­ku to není, ale mini­mum, aby to mělo ochran­ný efekt jsou 2% nej­čas­tě­ji to je 5%, což je také sla­nost, kte­rá obvykle lidem chut­ná nej­víc, pokud chce člo­věk tře­ba okur­ky a nebo hou­by ucho­vat co nejdéle, tak klid­ně 10%, ale pak už to je hod­ně sla­né a před jíd­lem to chce tak­to pro­so­le­nou zele­ni­nu nalo­žit do čis­té vody, aby to bylo tak ako­rát.

   Odpovědět
  • No,tak jen pro doplnění…nedalo se to vůbec pít,jak to bylo sla­né… zůsta­nu u kva­še­né řepy raděj, a chci zku­sit i sirup.

   Odpovědět
 13. Měl bych dotaz na vyu­ži­tí řepy … ne ale čer­ve­né, ale CUKROVÉ?
  Má smy­sl ji kva­sit — bude výsle­dek něčím „zají­ma­vý“ nebo se cuk­rov­ka hodí jen na „cuk­ro­vá­ní“?

  Odpovědět
 14. Dob­rý den, moh­la bys­te mi, pro­sím, napsat něco o star­té­rech? jaké jsou nej­lep­ší, kde je sehnat apod.?Děkuji, Kar.

  Odpovědět
 15. Sta­la se mi krás­ná věc, asi jsem dal moc star­te­ru a troš­ku mi po ote­vře­ní vyma­lo­va­la kuchyň, kde pak asi sou­dru­zi udě­la­li chy­bu? 😀

  Odpovědět

Napsat komentář